Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych są Ewa Pękała i Wiesław Pękała, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Centrum Klubowe S.C. Wiesław Pękala, Ewa Pękala, pod adresem ul. Batorego 10 w Warszawie (02-591), NIP: 526-22-66-204; REGON: 013297984, dalej „Administrator”.

 2. Możesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@stodola.pl lub poczty tradycyjnej, przesyłając pismo na adres ul. Batorego 10 w Warszawie (02-591).

 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w związku z:

  • - przetwarzanie danych klientów sklepu internetowego MusicMerch.pl są: działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży biletów - art. 6, ust. 1, lit. b) RODO -

  • - prowadzenie strony internetowej MusicMerch.pl jest: zgoda na zamieszczenie plików cookies, , zgoda wyrażona poprzez akceptację wyświetlenia kodu śledzącego Google Analytics - art. 6, ust. 1, lit. a, zgoda wyrażona poprzez akceptację wyświetlania Facebook Pixel i zamieszczenia plików cookie związanych z tą usługą - art. 6, ust. 1, lit. a;

  • - wysyłką newslettera serwisu MusicMerch.pl jest: zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6, ust. 1, lit. a) RODO oraz art. 10, ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „UŚUDE”;

  • - wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy: zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6, ust. 1, lit. a) RODO;

 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje, w przypadku:

  • - przetwarzania danych klientów sklepu internetowego MusicMerch.pl: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności;

  • - prowadzenia strony internetowej MusicMerch.pl: referrer (strona, której link skierował użytkownika do witryny internetowej MusicMerch.pl); terminy wyszukiwania (kiedy referrer jest aparatem wyszukiwania); adres IP (oceniany w celu określenia kraju pochodzenia i dostawcy); przeglądarka, system operacyjny, zainstalowane wtyczki, rozdzielczość ekranu; czas trwania odwiedzin na stronach, identyfikator użytkownika Facebooka, nagłówki HTTP, identyfikator piksela, kliknięcia przycisków, wartości konwersji, typ strony, nazwy pól formularzy;

  • - wysyłki newslettera serwisu MusicMerch.pl: adres e-mail;

  • - wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest, w przypadku:

  • - przetwarzania danych klientów sklepu internetowego MusicMerch.pl: zawarcie umowy kupna-sprzedaży, obsługa zamówienia, płatności i reklamacji.

  • - prowadzenia strony internetowej MusicMerch.pl: analiza korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej oraz automatyczne rozpoznawanie tych osób podczas kolejnych wizyt za pomocą plików cookie usługi Google Analytics oraz możliwość zebrania statystyk celem usprawnienia działania strony internetowej, udostępnianie danych dot. odwiedzających portalowi Facebook celem targetowania reklam MusicMerch.pl do osób, które wcześniej odwiedziły witrynę MusicMerch.pl.

  • - wysyłki newslettera serwisu MusicMerch.pl: . promocja marki, przesyłanie informacji handlowych, w tym informacji o promocjach

  • - wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy: udzielanie informacji na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy

 6. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być między innymi firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe w tym brokerzy pocztowi i brokerzy usług kurierskich, którzy dostarczając zamówienia, podmioty obsługujące płatności za towary, agencje komunikacji przy pomocy, których prowadzimy działania marketingowe oraz wysyłamy potwierdzenia zamówień.

 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 8. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 9. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w przypadku:

   • - przetwarzania danych klientów sklepu internetowego MusicMerch.pl: do czasu wycofania zgody;

   • - prowadzenia strony internetowej MusicMerch.pl: do czasu wycofania zgody;

   • - wysyłki newslettera serwisu MusicMerch.pl: do czasu wycofania zgody;

   • - wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy: do czasu wycofania zgody;

  Administrator może jednak wcześniej usunąć Twoje dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.

 10. Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.

 11. Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).